gasifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasifier

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ khí hóa