gaselier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaselier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaselier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaselier.

Từ điển Anh Việt

  • gaselier

    /,gæsə'liə/

    * danh từ

    đèn chùm thắp bằng khí