gas-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-ring.

Từ điển Anh Việt

  • gas-ring

    /'gæsriɳ/

    * danh từ

    bếp hơi hình vòng