gas-range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-range.

Từ điển Anh Việt

  • gas-range

    * danh từ

    bếp đốt chạy bằng khí