gas-plasma display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-plasma display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-plasma display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-plasma display.

Từ điển Anh Việt

  • gas-plasma display

    (Tech) màn hình khídddẳng ly tử