gas-meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-meter.

Từ điển Anh Việt

 • gas-meter

  /'gæs,mi:tə/

  * danh từ

  máy đo khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas-meter

  * kỹ thuật

  khí kế