gas-mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-mask.

Từ điển Anh Việt

  • gas-mask

    /'gæsmɑ:sk/

    * danh từ

    mặt nạ phòng hơi độc