gas-main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-main.

Từ điển Anh Việt

  • gas-main

    /'gæsmein/

    * danh từ

    ống cái dẫn khí (hơi đốt)