gas-gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas-gauge

    * kỹ thuật

    áp kế khí

    khí kế