gas-gas velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-gas velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-gas velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-gas velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas-gas velocity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ khí bề mặt