gas-field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-field.

Từ điển Anh Việt

  • gas-field

    * danh từ

    mỏ khí