gas-fared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-fared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-fared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-fared.

Từ điển Anh Việt

  • gas-fared

    * tính từ

    đốt bằng khí; cháy bằng khí

    gas-fared furnace: lò đốt bằng khí