gas-bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-bomb.

Từ điển Anh Việt

  • gas-bomb

    /'gæsbɔm/

    * danh từ

    bom hơi độc