garderobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garderobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garderobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garderobe.

Từ điển Anh Việt

  • garderobe

    * danh từ

    phòng ngủ