ganniform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ganniform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ganniform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ganniform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ganniform

    * kỹ thuật

    dạng hạt