gandrail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gandrail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gandrail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gandrail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gandrail

    * kỹ thuật

    tay vịn