gammexane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gammexane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gammexane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gammexane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gammexane

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gamexan