galvanist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanist.

Từ điển Anh Việt

  • galvanist

    * danh từ

    người nghiên cứu hoá điện