galophil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galophil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galophil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galophil.

Từ điển Anh Việt

  • galophil

    * danh từ

    cũng galophile

    người thân Pháp