gallipot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallipot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallipot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallipot.

Từ điển Anh Việt

 • gallipot

  /,gælipɔt/

  * danh từ

  bình sứ nhỏ, lọ sứ nhỏ (đựng thuốc xoa...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gallipot

  * kỹ thuật

  y học:

  lọ đựng thuốc