gallaudet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallaudet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallaudet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallaudet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gallaudet

    United States educator who established the first free school in the United States for the hearing impaired (1787-1851)

    Synonyms: Thomas Hopkins Gallaudet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).