gallamine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallamine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallamine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallamine.

Từ điển Anh Việt

  • gallamine

    * danh từ

    (hoá học) galamin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gallamine

    neuromuscular blocking agent (trade name Flaxedil) used as a muscle relaxant in the administration of anesthesia

    Synonyms: Flaxedil