galistone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galistone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galistone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galistone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galistone

    * kỹ thuật

    sỏi mật