gablet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gablet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gablet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gablet.

Từ điển Anh Việt

  • gablet

    * danh từ

    mi nhà trang trí