fusion-welded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fusion-welded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fusion-welded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fusion-welded.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fusion-welded

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    được hàn chảy