fungusy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fungusy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fungusy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fungusy.

Từ điển Anh Việt

  • fungusy

    /'fʌɳgəsi/

    * tính từ

    có nhiều nấm