frowardness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frowardness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frowardness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frowardness.

Từ điển Anh Việt

  • frowardness

    /'frouədnis/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) tính ương ngạnh, tính ngoan cố