friedmans test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

friedmans test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm friedmans test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của friedmans test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • friedmans test

    * kỹ thuật

    y học:

    Xét nghiệm Friedman xác định sự mang thai