freyssinet-type jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freyssinet-type jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freyssinet-type jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freyssinet-type jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freyssinet-type jack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kích kiểu frexinê