frequentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequentation.

Từ điển Anh Việt

  • frequentation

    /,fri:kwen'teiʃn/

    * danh từ

    sự hay lui tới (nơi nào); sự năng đi lại giao du (với ai)