fourier's transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier's transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier's transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier's transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier's transformation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép biến đổi furiê