fourier's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier's law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fourier's law

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  định luật furiê

  điện lạnh:

  định luật Fourier