fore-mentioned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fore-mentioned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fore-mentioned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fore-mentioned.

Từ điển Anh Việt

  • fore-mentioned

    * tính từ

    đã nhắc đến ở trên