ford's nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ford's nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ford's giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ford's.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ford's

    * kinh tế

    phương pháp Ford