fog-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fog-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fog-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fog-dog.

Từ điển Anh Việt

  • fog-dog

    /'fɔgdɔg/

    * danh từ

    khoảng chân trời đôi lúc hé sáng khi có sương mù