fmn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fmn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fmn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fmn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fmn

    * kỹ thuật

    y học:

    một dẫn xuất của riboflavin