flyball-weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flyball-weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flyball-weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flyball-weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flyball-weight

    * kỹ thuật

    thông lượng

    cơ khí & công trình:

    dòng (chất lỏng)