floscule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floscule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floscule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floscule.

Từ điển Anh Việt

  • floscule

    * danh từ

    hoa con (trong cụm hoa); hoa nhỏ