floruit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floruit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floruit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floruit.

Từ điển Anh Việt

  • floruit

    /floruit/

    * danh từ

    thuở bình sinh (của một người)