floridin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floridin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floridin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floridin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • floridin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    floriđin