flix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flix.

Từ điển Anh Việt

  • flix

    /flix/

    * danh từ

    bộ da lông hải ly