flirtish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flirtish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flirtish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flirtish.

Từ điển Anh Việt

  • flirtish

    /flirtish/

    * tính từ

    hay ve vãn, hay tán tỉnh

    thích được ve vãn, thích được tán tỉnh