flick-knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flick-knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flick-knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flick-knife.

Từ điển Anh Việt

  • flick-knife

    /flick-knife/

    * danh từ

    dao bấm tự động

Từ điển Anh Anh - Wordnet