fleishig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fleishig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fleishig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fleishig.

Từ điển Anh Việt

  • fleishig

    * tính từ

    làm bằng thịt; dùng với thịt (trong thức ăn người Do Thái)