fleaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fleaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fleaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fleaking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fleaking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lợp nhà bằng tranh