flat-tip screwdriver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat-tip screwdriver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat-tip screwdriver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat-tip screwdriver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flat-tip screwdriver

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tuốc nơ vít dẹp