fkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fkey.

Từ điển Anh Việt

  • fkey

    Tên một chương trình tiện ích của Macintosh