fixed-radix notation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed-radix notation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed-radix notation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed-radix notation.

Từ điển Anh Việt

  • fixed-radix notation

    (Tech) ký hiệu cơ số cố định