first-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

first-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm first-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của first-up.

Từ điển Anh Việt

  • first-up

    * tính từ

    (từ úc) (thông tục) thí nghiệm đầu tiên