findable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

findable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm findable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của findable.

Từ điển Anh Việt

  • findable

    /'faindəbl/

    * tính từ

    có thể tìm thấy được, có thể khám phá được